Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Jus Dance Projects, hierna te noemen eigenaar, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.

1.2 De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de cursus te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

Art. 2 Inschrijven

2.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, het aantal lessen, de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).

2.2 Door schriftelijke inschrijving voor een danscursus, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen, ook als de eerste les als proefles diende. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd, tenzij, in uitzonderlijke gevallen, anders overlegd met de eigenaar.

2.3 Inschrijving vindt plaats door middel van registratie via het inschrijfformulier op de website. Klik hier om naar de inschrijfformulieren te gaan.

2.5 Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een cursus. Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

2.6 Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden.

Art. 3 Cursus

3.1 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus, de cursus te annuleren, cursusdagen te wijzigingen en veranderingen in de lestijden aan te voeren als daar gegronde redenen voor zijn, waaronder overmachtssituaties. Wanneer er minder dan vijf cursisten zich voor een cursus hebben aangemeld is het mogelijk dat de cursus geannuleerd zal worden. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Als annulering door de dansschool tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar ratio van het aantal nog niet genoten lessen.

3.2 Lessen worden gegeven op verschillende locaties in Utrecht en Nieuwegein. De locaties worden op het rooster en/of via mail aangegeven.

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, tijdstip. Indien een les wordt afgelast, wordt u hiervoor via Facebook en mail op de hoogte gesteld.

3.4 Uw lidmaatschap beëindigt zich onmiddellijk na een laatste les van de door u gekozen cursus. U kunt daarna opnieuw een keuze maken uit het aanbod van Jus Dance Projects voor een vervolgcursus.

3.5 In overleg met de docent mag een gemiste les ingehaald worden door het volgen van een andere willekeurig les, mits deze les zich in hetzelfde cursusblok bevindt.

Art. 4 Betalingen

4.1 De cursist verplicht zich bij inschrijving de volledige contributie behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen. De eigenaar bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of producten. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen en/of kortingsacties.

4.2 Alle betalingen dienen tenzij anders is overeengekomen binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. Voor iedere dag dat de betaling later word ontvangen geld een boete van € 2,-.

4.3 Betalingen dienen voor de eerste les van de cursus te worden voldaan. Er geldt geen mogelijkheid van betaling in meerdere termijnen, tenzij anders overlegd en schriftelijk vastgesteld met de eigenaar.

4.4 Indien de cursist door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat is de lessen te volgen, is hij verplicht  zo spoedig mogelijk schriftelijk af te melden. Bij afmelding is de cursist verplicht de volledige contributie voor de cursus, waarvoor hij zich in heeft geschreven, te betalen. Als de contributie in termijnen betaald wordt, dient de cursist nog steeds aan alle termijnen te voldoen.

4.4 Bij verzuim van betaling kan de eigenaar toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet tijdige betaling van uw lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.5 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden. Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.

5.3 Deelname aan de cursus/activiteit is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

5.4 Indien er sprake is van gezondheidsproblematiek dient de cursist voortijdig een arts te raadplegen om na te gaan of deelname aan de betreffende cursus verantwoord is. De gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de eigenaar.

Art. 6 Huisregels

6.1 Na schriftelijk overleg kan de eerste les van een cursus als proefles worden gevolgd. Indien de cursist besluit de cursus niet voort te zetten zal er geen geld in rekening worden gebracht. Indien de cursist besluit de cursus voort te zetten dient het volledige bedrag voor de cursus tijdens of voor de eerstvolgende les te worden betaald.

6.2 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is enkel toegestaan met toestemming van de eigenaar.

6.3 De eigenaar is  gerechtigd om foto’s en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van de dansschool. Het kan zijn dat er tijdens lessen, activiteiten e.d. foto’s of video-opnamen worden gemaakt. De cursisten worden hiervan tijdens de cursus altijd op de hoogte gebracht. De eigenaar mag deze beeldopnamen gebruiken voor promotie doeleinden.

6.4 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. De eigenaar maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager. De eigenaar zal proberen iedere klacht op te lossen.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.